PowiększPowiększ

Od 01 września 2013r. V Liceum Ogólnokształcące
zostaje przeniesione do Zespołu Szkół Samochodowych
przy ulicy Leśnej 1a

ZASADY PRZYJĘCIA
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
WARUNKI PRZYJĘCIA
DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Terminy rekrutacji
do V Liceum Ogólnokształcącego


1. Składanie podań przez kandydatów do nie więcej niż trzech wybranych szkół
- od 27 maja 2013 r. do 22 czerwca 2013 r., do godz. 1500;
2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę
- do 2 lipca 2013 r. (wtorek), do godz.1200;
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
- do 3 lipca 2013 r. (środa), do godz. 1500;
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki
- do 5 lipca 2013 r. (piątek), do godz. 1200;
5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły
- 5 lipca 2013 r. (piątek), do godz. 1500.
* Liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 200.

* Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,
ocen z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów odnotowanych
na świadectwie ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów

- Część humanistyczna
język polski – 20 p.
historia i wiedza o społeczeństwie - 20 p.

- Część matematyczno – przyrodnicza
matematyka – 20 p.
przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia) – 20 p.

- Język obcy – 20 p.

2. Oceny z zajęć edukacyjnych – 64 punkty

2.1. Język polski – max. 16 p.
◦ stopień celujący – 16 p.
◦ stopień bardzo dobry – 14 p.
◦ stopień dobry – 11 p.
◦ stopień dostateczny – 6 p.
◦ stopień dopuszczający – 2 p.

2.2. Trzy zajęcia edukacyjne w danym typie klasy – 48 p.
(za każde wskazane zajęcia edukacyjne max. 16 punktów)
◦ stopień celujący – 16 p.
◦ stopień bardzo dobry – 13 p.
◦ stopień dobry – 10 p.
◦ stopień dostateczny – 5 p.
◦ stopień dopuszczający – 2 p.

3. Inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum – 36 punktów

3.1. Ukończone gimnazjum z wyróżnieniem – 6 p.;
3.2. Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – max. 20 p.
(niezależnie od liczby osiągnięć);
- uzyskanie w konkursach przedmiotowych tytułu finalisty – 15 p.
- uzyskanie w konkursach tematycznych tytułu laureata – 5 p.
- uzyskanie w konkursach tematycznych tytułu finalisty – 3 p.

3.3. Osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym,
zgodnie z listą dyscyplin sportowych – 4 p. (niezależnie od liczby osiągnięć);
- osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (miejsca od pierwszego
do szóstego w zawodach krajowych lub reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej) – 4 p.
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od pierwszego do szóstego) – 3 p.
- osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od pierwszego do trzeciego) – 2 p.
3.4. Osiągnięcia artystyczne w konkursach organizowanych na szczeblu powiatowym
– 4 p. (niezależnie od liczby osiągnięć);
- osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (miejsca od pierwszego
do szóstego na szczeblu krajowym lub reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej) – 4 p.
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od pierwszego do szóstego) – 3 p.
- osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od pierwszego do trzeciego) – 2 p.

3.5. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu.
Wolontariat rozumiany jako działalność wykonywania ochotniczo
i bez wynagrodzenia (np. aktywna współpraca z domem dziecka,
hospicjum, organizacjami charytatywnymi itp.)
na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Działalność musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej
nieprzerwany okres 10 miesięcy – 2 p.


Do oddziałów integracyjnych w V Liceum Ogólnokształcącym przyjmowani są:
- uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydane przez zespół orzekający działający w publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej

- uczniowie posiadający opinię do kształcenia ponadgimnazjalnego

- uczniowie pełnosprawni, nie posiadający opinii i orzeczeń.


Opracowała Iwona Ćwiklińska

System elektroniczny Nabór dla powiatu włocławskiego (https://nabor.progman.pl/wloclawek)